We hebben als bestuur grote waardering voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden
van onze vereniging. Er zijn heel wat mensen die zich wekelijks en soms zelfs dagelijks inspannen om
er voor te zorgen dat de spelende leden van onze vereniging – vaak kinderen – kunnen volleyballen.
Heel veel dank daarvoor.
Wij zien echter dat er op dit moment te weinig vrijwilligers zijn om onze vereniging echt goed te
laten functioneren. We vinden steeds wel enkele mensen die bereid zijn het schip drijvende te
houden, maar we moeten desondanks constateren dat wij de vereniging ondanks al onze
inspanningen niet echt goed op stoom weten te krijgen. We zitten, vanuit ons perspectief gezien, in
een neergaande spiraal. Daar zijn uiteraard vele oorzaken voor aan te wijzen: de individualisering van
de samenleving, de neergang van de volleybalsport (zeker voor heren), het afnemende
verenigingsgevoel, het ontbreken van een eigen honk, het sentiment bij sommigen in de vereniging
en de hoge kosten van binnensport bijvoorbeeld.
Zoals gezegd: wij hebben de afgelopen jaren op allerlei manieren geprobeerd de steven te wenden
om te zorgen dat we als vereniging het hoofd boven water houden. Helaas moeten we constateren
dat we er niet in geslaagd zijn om die vitaliteit te bewerkstelligen die jullie en wij voor onze
vereniging wensen. Daarom (en ook om een aantal persoonlijke redenen) hebben we besloten om
eind dit speelseizoen collectief af te treden.
We willen een nieuw bestuur de gelegenheid geven om met nieuw elan de uitdaging op te pakken en
de vereniging in veilig vaarwater te brengen. Op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan,
ontbreekt ons daartoe op dit moment de energie, de creativiteit en de inspiratie. Wij geven de
opdracht die wij van de ledenvergadering hebben gekregen met pijn in het hart terug in de hoop en
de verwachting dat anderen het stokje overnemen en meer succes hebben.
Uiteraard zijn wij graag bereid de overdracht soepel te laten verlopen. Wat dat betreft willen wij
graag onze verantwoordelijkheid in de komende maanden nog nemen. Ook hebben we wel ideeën
hoe verder met deze mooie vereniging, maar daar moet een nieuw bestuur zich maar nader over
buigen. Verder zijn wij (verknocht als wij aan Flamingo´s zijn) ook de komende jaren uiteraard bereid
om nog hand- en spandiensten voor de vereniging te blijven verrichten, maar zoals de situatie nu is,
niet meer als bestuurders. Wij roepen jullie op om te zorgen voor een nieuw bestuur.

[shareaholic app="share_buttons" id="6719219"] [fbcomments width="100%" count="off" num="3" countmsg="reacties"]