Bestuur
Binnen de vereniging hebben de leden het voor het zeggen. Op basis van voorstellen van het bestuur (dan wel op basis van eigen initiatief) bepalen zij uiteindelijk wat er binnen de vereniging op hoofdlijnen gebeurt. De besluitvorming daarover vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering die twee maal per jaar plaatsvindt. Doorgaans in april en in oktober van enig jaar. Het bestuur zorgt dat het beleid dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. Daartoe laat het bestuur zich bijstaan door diverse commissies waarvan vertegenwoordigers (zo mogelijk) zitting hebben in het bestuur. Bij zowel de leden van het bestuur als bij de leden van de commissies en werkgroepen gaat het om vrijwilligers; mensen met hart voor de vereniging die graag bereid zijn taken op zich te nemen om de vereniging goed te laten functioneren. Er is nog een vacature binnen het bestuur van Flamingo’s. Interesse? Praat eens met een van de huidige bestuursleden of stuur een mail naar bestuur@flamingos.nl
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
• Michiel Noij, voorzitter met als taken beleid, coördinatie en representatie
• Chris Jason, penningmeester met als taken financieel beleid en beheer
• Ton Bernards, secretaris
• Peter Toonen, eredivisie
• Henk Wouters, algemeen bestuurslid met de aandachtspunten technische zaken, secretariaat en toernooi
• Stephanie Murray, vrijwilligersbeleid
• Vacature: zevende bestuurslid