Onze missie

Flamingo’s is een professioneel opererende sportvereniging met een bovenlokale uitstraling waar mensen van binnen en buiten de vereniging elkaar kunnen ontmoeten. Binnen de vereniging kan ieder lid op basis van zijn eigen ambitie en zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen niveau de volleybalsport beoefenen. De aandacht van de vereniging gaat uit naar alle leden. De vereniging zorgt voor een veilige en stimulerende omgeving, waarin ontwikkeling en ontplooiing, zowel sportief als maatschappelijk, een belangrijke plaats innemen.

Onze visie

Flamingo’s ’56 wil een dynamische vrijwilligersorganisatie zijn die professioneel werkt. De vereniging wil aantrekkelijk zijn voor iedereen in de gemeente Gennep die volleybal wil spelen en voor iedereen buiten de gemeente Gennep die de volleybalsport op een bovenlokaal niveau wil bedrijven. De mogelijkheden daartoe zijn aanwezig: Flamingo’s ’56 behoort tot de wat grotere volleybalverenigingen van Nederland en is met bijna 400 leden een van de grootste verenigingen in de gemeente Gennep. Voor de continuïteit, vitaliteit en dynamiek van de vereniging en om de ambities van de vereniging te kunnen realiseren is het van belang: a) de vereniging (verder) te professionaliseren; b) het pedagogisch klimaat binnen de vereniging (verder) te verbeteren; en c) er voor te zorgen dat de vereniging zowel voor jongens als voor meisjes interessant blijft. Dit betekent dat de vereniging de komende jaren gaat investeren in het verbeteren van organisatie en communicatie, technische begeleiding (van met name de jeugd) en het werven en binden van jongens.  

Onze strategie (wat gaan we doen…)

  1. We stellen ons ten doel dat alle leden zoveel mogelijk naar volle tevredenheid op hun eigen niveau kunnen volleyballen. De jeugd krijgt daarbij extra aandacht, omdat zij de toekomst van de vereniging is.
  1. We streven naar grote betrokkenheid van onze leden bij de vereniging vanuit de gedachte ‘samen maken we de vereniging’.
  1. We kiezen voor de doorontwikkeling van onze vereniging naar een (vrijwilligers-) organisatie met een meer professioneel karakter (waarbij er ook sprake kan zijn van betaalde professionele krachten). Om de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen en de ambities van de vereniging te kunnen realiseren, is een professioneel opererende organisatie nodig met grote betrokkenheid vanuit de leden.
  1. We zorgen voor een positieve uitstraling van Flamingo’s zowel binnen als buiten de vereniging.  Aan de basis hiervan ligt een communicatiebeleid en een communicatiestrategie met als doel onze doelgroepen (waaronder leden, sponsors, gemeente, Nevobo en collega-verenigingen) gericht te informeren, te motiveren en te activeren.
  1. We streven naar continuering van het aantal leden van tussen de driehonderd en vierhonderd spelende leden. Om het karakter van de vereniging te behouden gaan we extra investeren in de versterking van de herenlijn en de werving van jongens zonder daarbij de dameslijn en de rekrutering van meisjes uit het oog te verliezen. 
  1. We streven er naar dat het 1e dames en het 1e herenteam zo hoog mogelijk spelen en een integraal onderdeel van de vereniging (blijven vormen). Gelet op de huidige omvang en sterkte van de vereniging betekent dit dat de 1e teams minimaal 1e divisie moeten spelen en dat het streven is dat ze behoren tot de regionale top. De teams en de spelers nemen naast hun sportieve verantwoordelijkheid ook de verantwoordelijkheid die zij hebben voor de sfeer en  samenhang binnen de vereniging.
  1. We streven er naar de organisatie van de vereniging zodanig in te richten dat er helderheid bestaat over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Die opzet van de organisatie moet aansluiten bij de inhoudelijke doelstellingen.
  1. Zonder een gezonde financiële huishouding kan een vereniging niet bestaan. Dit betekent dat we streven naar een duurzame balans tussen inkomsten en uitgaven, met als nevendoelstelling de contributie voor de leden zo laag mogelijk te houden.

De volledige versie van de site kun je hier downloaden: Visiedocument Flamingo’s juni 2014